VNG Homepage

Rijk & koepels sluiten akkoord kosten invoering Omgevingswet

Voor een voortvarende invoering van de Omgevingswet hebben Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen een akkoord gesloten over de kosten en besparingen die de invoering van de wet met zich meebrengt.

Yvonne van Stiphout neemt afscheid van de VNG

Yvonne van Stiphout begint op 1 juni bij Antes GGZ in Rotterdam waar ze lid van de Raad van Bestuur wordt. Eind dit jaar volgt ze daar bestuursvoorzitter Sjef Czyzewski op, die dan vertrekt in verband met het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Voor peuters voortaan een plek op de voorschoolse opvang

Goede kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden Rijk en gemeenten het belangrijk dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. Voortaan is er voor alle kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar een plek op de kinderopvang of peuterspeelzaal. 

Deadline voor opt-in keuze monitor Sociaal Domein nadert

Kiest u er als gemeente voor uw gegevens over het sociaal domein te publiceren op Waarstaatjegemeente.nl en Statline? Dan heeft u tot uiterlijk vrijdag 6 mei de mogelijkheid uw opt-in-besluit kenbaar te maken aan het CBS!

Rob-advies met pleidooi andere invulling rol raadslid

'Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan hun raadswerk. Ze krijgen steeds meer te doen, maar er komt niet meer tijd beschikbaar. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Gemeenteraadsleden dienen meer tijd te besteden aan de dialoog met de samenleving, en minder aan stapels documenten.'

Taaloffensief tegen laaggeletterdheid nodig

Een treinkaartje via de automaat kopen of je kind voorlezen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Uit onderzoek blijkt dat het beleid om laaggeletterdheid terug te dringen onvoldoende succes heeft.

Samenwerkingsagenda ZN en VNG voor zorg & ondersteuning

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG maken een samenwerkingsagenda die zorgverzekeraars en gemeenten gaat ondersteunen om effectiever samen te werken aan de zorg en ondersteuning voor mensen in de wijk. 

Manifest tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Er gaat iets 'verschrikkelijk fout' in de aanpak van huiselijk geweld en daarom is een deltaplan nodig. Dat staat in het manifest 'Huiselijk geweld te lijf' dat Jacques Wallage van De Kring van Veiligheid aanbood aan staatssecretaris Martin Van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens.

VNG Magazine

Het VNG Magazine is verschenen. Bekijk het nieuwste nummer.